Centrum Wczasów Rehabilitacyjnych ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków biuro@turnusy-krakow.pl (12) 411-76-79 667-41-86-77

Dofinansowanie PFRON

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników i trwają co najmniej 14 dni. Dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym mogą uzyskać osoby niepełnosprawne, które posiadają

1. ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

2. spełniają kryterium dochodowe:

  • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
   • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
   • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  • w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Kryteria dochodowe w miesiącu styczniu 2018 roku:

2 127,80 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i

2 766,00 zł netto miesięcznie w pojedynczym gospodarstwie domowym

w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat, może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie, pod warunkiem, że lekarz we wniosku skierowania uzasadni konieczność pomocy opiekuna.

Warunki jakie musi spełnić opiekun:

 • nie może pełnić funkcji członka kadry na turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON

 1. wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez wnioskodawcę, /formularze wniosku są dostępne w PCPR/MOPS zgodne z miejscem zamieszkania lub na stronach internetowych PCPR/MOPS zgodne z miejscem zamieszkania/
 2. skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu
 3. kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 4. oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dokumenty należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania lub miejscem pobytu, osobiście, za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych .

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności

Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu, uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu. W terminie 30 dni od powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do PCPR/MOPS informację o wyborze turnusu.

Wybierając miejsce turnusu należy zwrócić uwagę, czy dany ośrodek ma zezwolenie na przyjmowanie osób z danym schorzeniem. Często na orzeczeniach o niepełnosprawności pojawiają się kody niepełnosprawności. I tak

01 U – upośledzenie umysłowe
02 P – choroby psychiczne
03 L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04 O – choroby narządu wzroku
05 R – upośledzenie narządu ruchu
06 E – epilepsja
07 S – choroby układu oddechowego i krążenia
08 T – choroby układu pokarmowego
09 M – choroby układu moczowo-płciowego
10 N – choroby neurologiczne
11 I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera

W przypadku, gdy na orzeczeniu o niepełnosprawności widnieje kilka kodów niepełnosprawności, należy wyszukać ośrodek który posiada zezwolenie na wszystkie zaznaczone w orzeczeniu dysfunkcje.

Po akceptacji przez PCPR/MOPS wyboru miejsca turnusu należy do wybranego ośrodka niezwłocznie przesłać dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania oraz ksero orzeczenia o niepełnosprawności.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1937).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.).